Latvijas Nacionālais arhīvs:

  • Konsultē institūcijas arhīvu nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildē;
  • Sniedz metodisko palīdzību dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos;
  • Sniedz metodisko palīdzību pastāvīgi un ilglaicīgi glabājamo dokumentu aprakstīšanā;
  • Konsultē un vada dokumentu nodošanu valsts glabāšanā;
  • Konsultē, sniedz metodisko palīdzību un koordinē dokumentu pieņemšanu likvidācijas un maksātnespējas procesā no privātpersonām (t sk. izsniedz izziņas par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā vai dokumentu neesamību).

Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību kontaktinformācija


Konsultācijas var saņemt arī izmantojot e-pakalpojumu iestāžu portālā