Arhīva sniegto maksas pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Ministru kabineta Noteikumi par valsts nodevu.

Valsts nodevas apmēru sociāli tiesiskām izziņām samazina par 50 procentiem politiski represētām personām, pirmās vai otrās grupas invalīdiem, vai personai kas atbilst trūcīgas personas statusam. Šajā gadījumā ir jāuzrāda attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta oriģināls. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem arī tad, ja pieprasītā informācija personai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai.

Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādī noteiktā maksa par arhīva pakalpojumiem, attiecas uz tiem dokumentiem, kurus sagatavo izsniegšanai 30 kalendāro dienu laikā.

Ja klients vēlas saņemt no arhīva pieprasīto dokumentu ātrāk kā 30 dienās, tad cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumu tiek paaugstināta saskaņā ar šādu koeficientu:

  • koeficientu 2, ja pakalpojumu sniedz 15 dienu laikā;
  • koeficientu 3, ja pakalpojumu sniedz 10 dienu laikā;
  • koeficientu 4, ja pakalpojumu sniedz 5 dienu laikā.

Arhīva sagatavoto dokumentu klients saņem pēc tam kad par sniegto pakalpojumu tiek samaksāts rēķins.