Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju likvidatoriem saņemt izziņu vai apliecinājumu (atkarībā no pieprasījuma) par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu kā to paredz Komerclikums un Biedrību un nodibinājumu likums.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Likvidators, izmantojot elektronisko pastu vai pastu, vai personīgi iesniedz iesniegumu par izziņas vai apliecinājuma izsniegšanu, norādot, ir vai nav dokumenti, kurus iesniegt glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā, pamatojot dokumentu neesamību. Tāpat norāda īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmāko glabāšanas vietu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti; fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti) Iesniegumam pievieno: lēmuma kopiju par likvidācijas procesa uzsākšanu; dokumentus, kuri pamato dokumentu neesamību, dokumentu bojāejas gadījumā tehnisku iemeslu dēļ – faktu apliecinošu dokumentu, parādnieka paskaidrojumu u.c. informāciju, kas pamato iesniedzēja argumentus.

 2. Iesnieguma izvērtēšana un tālākā virzīšana
  Atbildīgās amatpersonas izvērtē iesnieguma satura un tam pievienoto dokumentu satura atbilstību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra informācijai par komersanta darbinieku skaitu un faktiskajai situācijai, iesniedzēja norādītajiem argumentiem un izvēlas tālāko rīcību dokumenta virzībai:
  1) dokumentu pieņe'mšanai valsts glabāšanā,
  2)

 3. Rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta nosūtīšana klientam
  Atbildīgā amatpersona nodrošina rēķina un abu pieņemšanas-nodošanas aktu eksemplāru nosūtīšanu iesniedzējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta (rēķinu) vai pasta adresi (dokumentu nodošanas-pieņemšanas aktu).

 4. Izziņas (apliecinājuma) un pieņemšanas – nodošanas akta (klienta eksemplāra) nosūtīšana klientam
  Parakstītā izziņa (apliecinājums) un viens dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts tiek nosūtīts iesniedzējam pa elektronisko pastu vai/un pa pastu (dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts) uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta vai/un pasta adresi.

 5. Izziņas (apliecinājuma) saņemšanas apstiprināšana
  Iesniedzējs izziņas (apliecinājuma) saņemšanu, kas nosūtīta, izmantojot elektronisko pastu, apstiprina nosūtot apstiprinājumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.