Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Personāla dokumentu valsts arhīvs

Ata iela 1, Rīga, LV-1009
 • Pirmdiena9.00-12.00; 13.00-17.00
 • Otrdiena8.00-12.00; 13.00-17.00
 • Trešdiena9.00-12.00; 13.00-18.00
 • Ceturtdiena9.00-12.00; 13.00-17.00
 • Piektdiena9.00-12.00
 • Sestdiena-
 • Svētdiena-
 • Cits-

Pakalpojums nodrošina iespēju likvidatoriem saņemt izziņu vai apliecinājumu (atkarībā no pieprasījuma) par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu kā to paredz Komerclikums un Biedrību un nodibinājumu likums.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Likvidators, izmantojot elektronisko pastu vai pastu, vai personīgi iesniedz iesniegumu par izziņas vai apliecinājuma izsniegšanu, norādot, ir vai nav dokumenti, kurus iesniegt glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā, pamatojot dokumentu neesamību. Tāpat norāda īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmāko glabāšanas vietu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti; fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti) Iesniegumam pievieno: lēmuma kopiju par likvidācijas procesa uzsākšanu; dokumentus, kuri pamato dokumentu neesamību, dokumentu bojāejas gadījumā tehnisku iemeslu dēļ – faktu apliecinošu dokumentu, parādnieka paskaidrojumu u.c. informāciju, kas pamato iesniedzēja argumentus.

 2. Iesnieguma izvērtēšana un tālākā virzīšana
  Atbildīgās amatpersonas izvērtē iesnieguma satura un tam pievienoto dokumentu satura atbilstību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra informācijai par komersanta darbinieku skaitu un faktiskajai situācijai, iesniedzēja norādītajiem argumentiem un izvēlas tālāko rīcību dokumenta virzībai:
  1) dokumentu pieņe'mšanai valsts glabāšanā,
  2)

 3. Iesnieguma tālākās virzības nodrošināšana
  Ja iesniegums tiek akceptēts un virzīts izziņas (apliecinājuma) izsniegšanai, atbildīga amatpersona to iesniedz kompetentajām amatpersonām nodoto dokumentu pirmreizēji novērtēšanai (apjoms, papildu darbību veikšanas nepieciešamības noteikšanai dokumentu sakārtošanai un aprakstīšanai).

 4. Nodoto dokumentu pirmreizējā novērtēšana un papildu darbību veikšana nepieciešamības gadījumā
  Atbildīga amatpersona kopā ar kompetentajām amatpersonām veic nodoto dokumentu pirmreizējo novērtēšanu, izvērtējot nodoto dokumentu aptuveno apjomu, fizisko stāvokli, uzziņas sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem un papildu darbību veikšanas nepieciešamību dokumentu sakārtošanai un aprakstīšanai.
  Nepieciešamības gadījumā tiek veikta dokumentu sakārtošana un aprakstīšana, par ko tiek noteikta papildu samaksa.

 5. Lietu pieņemšana un pieņemšanas – nodošanas akta sagatavošana
  Atbildīgā amatpersona pēc dokumentu nodošanas, papildu darbību veikšanas to sakārtošanai un aprakstīšanai pieņem dokumentus, sagatavojot dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu divos eksemplāros

 6. Rēķina sagatavošana par pakalpojuma sniegšanu
  Atbildīgā amatpersona pēc dokumentu nodošanas, papildu darbību veikšanas to sakārtošanai un aprakstīšanai, pieņemšanas-nodošanas akta sagatavošanas iesniedz iesniegumu grāmatvedībā rēķina sagatavošanai. Grāmatvedis sagatavo rēķinu atbilstoši iesniedzēja norādītajiem datiem rēķina izrakstīšanai, papildu izmaksām un Latvijas Nacionālā arhīva bankas datiem un atdot atbildīgajai amatpersonai tālākajai rīcībai

 7. Rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta nosūtīšana klientam
  Atbildīgā amatpersona nodrošina rēķina un abu pieņemšanas-nodošanas aktu eksemplāru nosūtīšanu iesniedzējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta (rēķinu) vai pasta adresi (dokumentu nodošanas-pieņemšanas aktu).

 8. Apmaksas kontrole
  Iesniedzējs uz atbildīgās amatpersonas elektroniskā pasta adresi nosūta ieskenētu maksājuma uzdevumu, kas apliecina rēķinā norādītās summas pārskaitīšanu Valsts kasē (paātrina izziņas (apliecinājuma) saņemšanu), vai sniedz informāciju, ka rēķins ir apmaksāts un atbildīgā amatpersona pārbauda informācijas atbilstību par rēķina apmaksas veikšanu grāmatvedībā. Savukārt uz par izziņas (apliecinājuma) izsniegšanu atbildīgās Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības pasta adresi nosūta parakstītus dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktus

 9. Izziņas (apliecinājuma) projekta sagatavošana un parakstīšana
  Atbildīgā amatpersona pēc rēķina apmaksas informācijas pārbaudes sagatavo izziņu (apliecinājumu) par dokumentu nodošanu glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā un īslaicīgi glabājamo dokumentu glabāšanas vietas saskaņošanu un iesniedz to parakstīšanai vadībai. Vadība veic izziņas (apliecinājuma) projekta iepriekšēju tiesiskuma pārbaudi un paraksta izziņu (apliecinājumu) pašrocīgi vai izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu

 10. Izziņas (apliecinājuma) un pieņemšanas – nodošanas akta (klienta eksemplāra) nosūtīšana klientam
  Parakstītā izziņa (apliecinājums) un viens dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts tiek nosūtīts iesniedzējam pa elektronisko pastu vai/un pa pastu (dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts) uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta vai/un pasta adresi.

 11. Izziņas (apliecinājuma) saņemšanas apstiprināšana
  Iesniedzējs izziņas (apliecinājuma) saņemšanu, kas nosūtīta, izmantojot elektronisko pastu, apstiprina nosūtot apstiprinājumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Saņemt pakalpojumu