Latvijas Nacionālais arhīvs akreditē privātos arhīvus, lai tiem būtu tiesības glabāt valsts un pašvaldību institūciju dokumentus un sniegt metodisko palīdzību institūcijām publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

Privāto arhīvu akreditāciju nosaka Arhīvu likuma 24. un 25.pants.

Privāto arhīvu akreditācijas kārtību nosaka 2011.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Privātu arhīvu akreditācijas kārtība”.

Dokumentus privātu arhīvu akreditācijai var iesniegt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā. Dokumentus var iesniegt papīra formā vai elektroniski.

Lēmumu par akreditāciju pieņem viena mēneša laikā pēc akreditācijas iesnieguma saņemšanas.

Konsultācijas par privātā arhīva akreditāciju var saņemt pa tel. +371 29802322 vai e-pastu arta.rengarte@arhivi.gov.lv