Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. LNA uzsāka darbu 2011.gadā un tajā ir apvienotas visas bijušās valsts arhīvu sistēmas iestādes. Bijušie valsts arhīvi ir Nacionālā arhīva struktūrvienības.

Latvijas Nacionālā arhīva darbības pamatā ir Arhīvu likums (stājies spēkā 01.01.2011.), kas nosaka Nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, saglabāšanas, pieejamības un pārvaldības pamatprincipus.

LNA ir izveidots 2011.gadā un darbojas uz Arhīvu likuma pamata.

LNA kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums.

LNA struktūru nosaka kultūras ministra saskaņotais Latvijas Nacionālā arhīva reglaments.