Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām

Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļauto dokumentu, kā arī izgatavo šā dokumenta nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu

Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā

Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā

Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi

Latvijas Nacionālā arhīva nolikums

Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi (bija spēkā no 02.10.2010 līdz 03.05.2022)

Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi

Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma

Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā

Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem

Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā

Privātu arhīvu akreditācijas kārtība

Probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtība

Latvijā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus u.c. normatīvos aktus iespējams atrast "Latvijas Vēstneša" tiesību aktu portālā likumi.lv.