Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbojas ar Latvijas Arhīvistu biedrību. Biedrības sastāvā darbojas liels skaits Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku, kuri ir tieši ieinteresēti arhīva attīstības problēmu risināšanā. Biedrības pārstāvji tiek iesaistīti darba grupās dažādu arhīvniecības profesionālo jautājumu risināšanā (t.sk. biedrības pārstāvji piedalījās arī Arhīvu likuma, kā arī ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu izstrādē).

Arhīvu padome ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir speciālisti, kuri pārstāv arhīvus, arhīvu nozares nevalstiskās organizācijas un ar arhīvu nozari saistītas institūcijas. Arhīvu padome piedalās arhīvu nozares attīstības stratēģijas un politikas izstrādē, sniedz atzinumus nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanas, saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, sniedz atzinumus par dokumentu un arhīvu pārvaldību regulējošo normatīvo aktu projektiem.

Latvijas Nacionālais arhīvs 2014. / 2015. mācību gadā ir noslēdzis vairākus sadarbības līgumus ar Latvijas vadošajām augstākajām izglītības iestādēm – Latvijas Kultūras akadēmiju un Ventspils Augstskolu par sadarbību studentu prakses un mācību procesa pētnieciskās bāzes nodrošināšanai, kā arī, lai sekmētu interesi par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, nodrošinātu augstskolu studentu un arhīva darbinieku kompetenču pilnveidošanu un sekmētu mūžizglītību.


Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu (uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: LNA@arhivi.gov.lv. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar amatpersonu, kas atbildīga par sabiedrības līdzdalību

Agnese Revina

Datu apstrādes vecākā referente
agnese.revina [at] arhivi.gov.lv