Latvijas Nacionālā arhīva uzdevumi

(noteikti Latvijas Nacionālā arhīva nolikuma 3.1.-3.21.punktos)

 1. īstenot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, uzskaiti un glabāšanu, apstiprināt vidēja termiņa un ilgtermiņa plānu uzkrāšanas jomā;
 2. veikt darbu ārpus Latvijas Republikas esošā Latvijas vēsturiskā mantojuma dokumentu apzināšanai, dokumentu vai to kopiju iegūšanai;
 3. noteikt nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentu sadalījumu starp struktūrvienībām;
 4. sadarbojas ar nacionālā dokumentārā mantojuma veidotājiem dokumentu izvērtēšanas un uzkrāšanas jautājumos, konsultēt institūcijas un privātos arhīvus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 5. veikt Arhīvu likumā paredzētos saskaņojumus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 6. nodrošināt optimālus dokumentu glabāšanas apstākļus arhīva glabātavās un dokumentu preventīvo aizsardzību, veikt dokumentu glabāšanas apstākļu sistemātisku novērošanu un īstenot pasākumus to uzlabošanai;
 7. veikt arhīvā glabājamo dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, ja nepieciešams, veikt speciālus pasākumus to meklēšanai, kā arī tālāku bojājumu novēršanai;
 8. veikt dokumentu restaurāciju un konservāciju, mikrofilmēšanu un digitalizāciju;
 9. nodrošināt arhīva dokumentu aprakstīšanu, veidot informācijas meklēšanas līdzekļus un publiski pieejamas arhīva dokumentu uzskaites un zinātnisko uzziņu sistēmas;
 10. veidot un uzturēt nacionālā dokumentārā mantojuma reģistru;
 11. organizēt lasītavu darbu atbilstoši arhīva direktora noteiktajai dokumentu izmantošanas kārtībai;
 12. sniegt arhīva informatīvos pakalpojumus, veidot un uzturēt arhīva mājas lapu;
 13. sagatavot arhīva dokumentu izstādes, organizēt seminārus, konferences, izglītojošus pasākumus par dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumiem;
 14. sagatavot un izdot vēstures avotu publikācijas, uzziņu un informatīvos izdevumus, kā arī pētījumus arhīvu zinātnē;
 15. īstenot nacionālus un starptautiskus projektus;
 16. izsniegt atļaujas nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu izvešanai uz laiku ārpus Latvijas Republikas;
 17. uzturēt un attīstīt arhīva darbībai nepieciešamo infrastruktūru;
 18. uzturēt un papildināt arhīvu nozares metodiskās un uzziņu literatūras bibliotēku;
 19. sniegt priekšlikumus Kultūras ministrijai normatīvo aktu izstrādei jautājumos, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldības jomu un nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu;
 20. nodrošināt ierēdņu un darbinieku profesionālo tālākizglītību, kā arī organizēt ierēdņu un darbinieku kvalifikācijas un amata pienākumu izpildes novērtēšanu;
 21. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Latvijas Nacionālā arhīva funkcijas

(noteiktas Arhīvu likuma 20. pantā)

 1. uzkrāt Latvijā un ārpus Latvijas radītus dokumentus ar arhīvisko vērtību;
 2. nodrošināt Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāto dokumentu pieejamību, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu;
 3. pieņemt glabāšanā un saglabāt Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātos dokumentus ar arhīvisko vērtību, veidot nodrošinājuma kopiju un izmantošanas kopiju fondu;
 4. nodrošināt arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu, izsniegt arhīva izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus;
 5. izvērtēt dokumentus Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
 6. uzraudzīt dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un - Arhīvu likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos, sniedzot metodisko palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 7. veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un - Arhīvu likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;
 8. akreditēt privātus arhīvus;
 9. veikt pētījumus un metodisko darbu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 10. izsniegt rakstveida licences to Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrāto dokumentu izmantošanai, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder valstij;
 11. izveidot un uzturēt nepieciešamās informācijas sistēmas Arhīvu likumā noteikto funkciju veikšanai;
 12. pildīt citas likumā noteiktās funkcijas.