Ventspils zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Talsu un Ventspils pilsētu un rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, valsts uzņēmumu, kooperatīvo uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju dokumenti par laiku no 1945. gada līdz 1991. gadam (tajā skaitā likvidēto Aizputes, Talsu, Ventspils apriņķu (1945-1949) un Dundagas rajona (1949-1956) iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Talsu un Ventspils pilsētu un rajonu teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumenti par laiku no 1991. gada.

 • Ventspils apriņķa, Ventspils pilsētas un rajona, Talsu rajona tiesu dokumenti par laiku no 1945. gada līdz 2001. gadam.

 • Atmodas laika Ventspils novada sabiedrisko un politisko organizāciju dokumentārās liecības (1989-1991).

 •  Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Talsu rajona, Ventspils pilsētas un rajona nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1992-2010).

 • Mājas grāmatu, dzīvokļu un pierakstīšanās kartīšu kolekcija par laiku no 1945. gada līdz 2009. gadam.

 • Talsu valsts notariāta kantora (1945-1993), Ventspils valsts notariāta kantora (1945-1993) dokumenti.

 • Personu fondi (Inesa Osis, Dainis Kūla, Rihards Treijs).

 • Valsts īpaši aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” dokumentu fonds.

 • Laikrakstu „Talsu Vēstis” („Padomju Karogs”) un „Ventas Balss” („Padomju Venta”) redakciju dokumentu fondi (1945-1991). Pēc 1991. gada fondi tiek papildināti tikai ar laikrakstu eksemplāru uzkrājumu.

 • Valsts slimnīcas „Leprozorijs” dokumentu fonds par laiku no 1707. gada līdz 2007. gadam.

 • Talsu un Ventspils pilsētās un rajonos, Dundagas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Ventspils novados likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.

  Piezīmes:

  • Uzkrātie dokumenti sniedz ziņas par institūcijas / uzņēmuma darbību, ziņas par īpašuma piederību, par tiesas procesiem, par personu darba stāžu, mācībām, medicīniskas ziņas par personu, ziņas par personas dzīves vietu, par dienestu armijā līdz 1990. gadam.

  • Atsevišķos fondos hronoloģiskā robeža plašāka, jo ir dokumenti par institūciju/uzņēmumu darbību pirms 1945. gada (gadījumos, kad dokumenti – reģistrācijas žurnāli, protokolu grāmatas u.tml. saturiski turpināti, kā arī gadījumos, kad nodoti valsts glabāšanā kā atsevišķi ziedojumi arhīvam par kādas institūcijas darbību laikā līdz 1945. gadam, visbiežāk – izglītības un kultūras iestāžu fondos).