Izdevumus iespējams iegadāties:

  1. Sazinoties ar mums pa e-pastu: latvijas.arhivi@arhivi.gov.lv, tālr.: +371 29627830;
  2. LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, 1. stāvā Klientu apkalpošanas kabinetā.

Piedāvājam nosūtīšanu ar OMNIVA starpniecību.

 

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, I: Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos (2015). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 207 lpp.

ISBN 9789984986661

Cena: (izpārdots)

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, II: Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos (2016). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 207 lpp.

ISBN 9789984986678

Cena: (izpārdots)

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, III: Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos (2017). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 190 lpp.

ISBN 9789984836065

Cena: 2,91

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, IV: Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos (2018). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 232 lpp.

ISBN 9789984836089

Cena: 3,92

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, V: Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos (2019). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 207 lpp.

ISBN 9789934885426

Cena: 3,39

Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi, VI: Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos (2020). Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 256 lpp.

ISBN 9789934 885440

Cena: 3,95

Kvaskova, Valda (sast.) (1999). Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 163 lpp. (Vēstures avoti, I)

ISBN 9984918444

Cena: (izpārdots)

Kvaskova, Valda (sast.) (2003). Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli = Protokolle des Windauer Rates und der Kaufmannsgilde im 18. Jahrhundert. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 432 lpp. (Vēstures avoti, II)

ISBN 9984961923

Cena: (izpārdots)

Ēzens, Andreass Johans (2003). Rīga 18. gadsimtā. Zīmējumi = Oesen, Andreas Johann. Riga im 18. Jahrhundert. Zeichnungen. Pārslas Pētersones zinātniskajā redakcijā. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 216 lpp. (Vēstures avoti, III)

ISBN 9984961931

Cena: (izpārdots)

Zelče, Vita, Sprugaine, Vineta (2005). Marginālās jeb 1376. fonds. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstules arhīvs, 254 lpp. (Vēstures avoti, IV)

ISBN 9984986608

Cena: 6,72 EUR

Zelče, Vita (zin. red.) (2008). Grīntāls, Dāvids. Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru1904. Rīga: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 112 lpp. (Vēstures avoti, V)

ISNB 97899843904459

Cena: (izpārdots)

Ivanovs, Aleksandrs, Kuzņecovs, Anatolijs (2009). Smoļenskas–Rīgas aktis: 13. gs.–14. gs. pirmā puse: kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты: XIII в.–первая половина XIV в.: документы комплекса Moscowitica–Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība; Daugavpils universitātes Latgales pētniecības institūts, 765 lpp. (Vēstures avoti, VI)

ISBN 9789984398945

Cena: € 14,94

Jēkabsons, Ēriks, Ščerbinskis, Valters (sast.) (2012). Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi pētījumos un avotos. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; Latvijas Arhīvistu biedrība, 575 lpp. (Vēstures avoti, VII)

ISBN 9789984986654

Cena: € 4,94

Döring, Julius (2016). Was ich nicht gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben. Transkription, Einführungen, Erläuterungen von Valda Kvaskova; Transkription, Erläuterungen, Personen- und Ortsregister von Pārsla Pētersone. Riga: Lettisches Nationalarchiv, 959 S. (Historische Quellen, VIII)

ISBN 978998436058

Cena: 9,25

Dērings, Jūliuss (2016). Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves. Valdas Kvaskovas ievadraksts, komentāri; Pārslas Pētersones komentāri un personu un vietvārdu rādītāji. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 879 lpp. (Vēstures avoti, VIII)

ISBN 9789984836041

Cena: (izpārdots)

Jēkabsons, Ēriks (sast.) (2017). Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. gadā: delegācijas sēžu protokoli. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs; Latvijas Republikas Ārlietu ministrija; Latvijas Arhīvistu biedrība, 383 lpp. (Vēstures avoti, IX)

ISBN 9789934191169

Cena: (nav pieejams)

Jēkabsons, Ēriks, Šiliņš, Jānis (sast.) (2019). Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920). 1. daļa: 1918. gada 18. novembris – 1919. gada 16. aprīlis. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 336 lpp., XVI lpp. ielīmes (Vēstures avoti, X)

ISBN 9789984986685

Cena: (izpārdots)

Jēkabsons, Ēriks, Šiliņš, Jānis (sast.) (2019). Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920). 2. daļa: 1919. gada 16. aprīlis – 10. jūlijs. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 399 lpp., XXXII ielīmes (Vēstures avoti, X)

ISBN 9789934885433

Cena: (izpārdots)

Jēkabsons, Ēriks, Šiliņš, Jānis. (sast.) (2021). Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920). 3. daļa: 1919. gada 10. jūlijs – decembra sākums. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 511 lpp., XVI ielīmes (Vēstures avoti, X)

ISBN 9789934885464

Cena: € 4,53

Jēkabsons, Ēriks (sast.) (2023). Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920). 4. daļa: 1919. gada decembra sākums – 1920. gada rudens. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 447 lpp., XXXII ielīmes (Vēstures avoti, X)

ISBN 9789984836119

Cena: € 5.02

Döring, Julius (2019). Unterwegs mit dem Kunstler Julius Döring in Lettland. Reisenotizen: 2. Halfte des 19. Jahrhunderts. Zur Veröffentlichung vorarbeitet von Valda Kvaskova. Riga: Lettisches Nationalarchiv, 431 S. (Historische Quellen, XI)

ISBN 9789934885402

Cena: 6,22

Dērings, Jūliuss (2019). Iepazīstot Latviju: mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes: 19. gadsimta otrā puse. Valdas Kvaskovas ievadraksts, komentāri; Pārslas Pētersones komentāri. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 415 lpp. (Vēstures avoti, XI)

ISBN 9789984986692

Cena: (izpārdots)

Valda Kvaskova (sast.) (2021). Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.18. gadsimtā = Policeyordnungen der Stadte im Herzogtum Kurland und Semgallen im 16.18. Jahrhundert. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 366 lpp. (Vēstures avoti, XII)

ISBN 9789984836096

Cena: 3,21