ERAF projekti

Turpmākos četrus gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar projekta sadarbības partneriem - Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansētu projektu Latvijas digitālā kultūras mantojuma jomā.

Projekta virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.

Līdz 2021. gada beigām tiks papildināts līdzšinējais LNB, LNA un citās kultūras iestādēs uzkrātais digitālais saturs. Īstenojot projektu, tiks digitalizēti 3 075 000 lappušu teksta materiāli, 117 000 vienību dažādu attēlu un kultūras vērtību apraksti, tai skaitā kartes, fotogrāfijas, kultūras pieminekļu uzmērījumi un lietu apraksti, 223 000 audio materiālu minūtes, 245 000 videomateriālu minūtes, 37 500 kino materiālu minūtes, 70 000 muzeju priekšmeti, kā arī nelielā apjomā tiks veikta kultūras pieminekļu 3D digitalizācija (10 vienības), kultūras norišu (50 vienības) un nemateriālā kultūras mantojuma (15 vienības) fiksēšana.

Vienlaikus ar digitalizācijas norisi projektā plašāk tiks attīstīta digitālo objektu pārvaldības un saglabāšanas sistēma, izstrādāta autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas sistēmas 1.kārta, veikta 29 reģionālo kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru, izveidots 1 satura pārvaldības un 1 satura izplatīšanas kompetenču centrs, kā arī tiks publicētas vairākas atvērto datu kopas, t.sk. saistīto atvērto datu kopas, un izstrādāta integrētas centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 1.kārta.

Projekta īstenošanas izmaksas ir 8 000 000 EUR, no kuriem 6 800 000 EUR (85%) ir ERAF finansējums un 1 200 000 EUR (15%) ir valsts līdzfinansējums. Ne mazāk kā 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir izmaksas kultūras mantojuma satura digitalizācijai. Projekta ilgums - 48 mēneši (22.09.2017.-21.09.2021.).

Projektā tiks attīstīti un izmantoti iepriekšējā plānošanas periodā īstenoto ERAF finansēto projektu “Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta”, “Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība”, “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, “Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana, 2. kārta”, “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” un “Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” rezultāti.

Logo