Normatīvie akti
Krāsaina bilde, servera skapis

Šodien, 7. maijā, Ministru kabinets izskatīja un pieņēma jaunu regulējumu – “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumus”. Jaunais regulējums nosaka Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas datu ievades, aktualizācijas, sistēmas pieejamības un izmantošanas kārtību institūcijām, nosaka kārtību institūcijām saistībā ar paziņojumu par nepilnīgu vai neprecīzu personas datu papildināšanu, glabāšanu un reģistrēšanu.

Jaunais regulējums konsolidē un redakcionāli precizē šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu normas, kas izdoti uz Arhīvu likuma deleģējuma pamata un reglamentē dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumus, kas ir noteikti MK noteikumos Nr. 748, MK noteikumos Nr. 117 un MK noteikumos Nr. 749. Jaunie noteikumi apvieno tiesisko regulējumu, ko līdz šim noteica trīs dažādi Ministru kabineta noteikumi – tas būtiski atvieglos iesaistīto iestāžu un LNA darbu, arī tāpēc, ka jaunais regulējums turpmāk piemērojams visiem dokumentiem neatkarīgi no to nesējvides – elektroniskās vai fiziskās.

Jaunais regulējums ietekmē juridisko personu darbību, kas rada, glabā un nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus, jo arhīva pārvaldības darbības varēs veikt Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā, samazinot administratīvo slogu. Juridiskās personas, kas izmanto institūciju arhīvu dokumentus, varēs saņemt informāciju no paziņojumiem par nepilnīgu un neprecīzu fizisko personu datu labošanu.

Noteikumi stājas spēkā vispārējā kārtībā, proti, nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, tos publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” – t.i. šā gada 10. maijā.