Arhīva dokumentu izsniegšana

Audiovizuālos un skaņas dokumentus lasītājiem izsniedz 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas.

Dokumentu kopiju izgatavošana

Pasūtot dokumentu kopijas, pētnieks noslēdz līgumu ar Arhīvu par dokumentu izmantošanu.

Dokumentu kopijas izgatavo 30 dienu laikā pēc arhīva izrakstītā rēķina apmaksas.

Liela apjoma pasūtījuma izpildes termiņu Arhīvs saskaņo ar pētnieku.

Arhīva dokumentus kopēšanai ārpus arhīva izsniedz tikai gadījumos, ja ar arhīva tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams izgatavot pētniekam nepieciešamo kopiju.