Pieprasījumam pievienojamie dokumenti

Personai ir tiesības arhīvā pieprasīt un iegūt informāciju:

  • par sevi,
  • par mirušajiem radiniekiem, uzrādot miršanas apliecību un radniecību apliecinošus dokumentus,
  • par mirušo laulāto, uzrādot miršanas apliecību un laulību apliecinošos dokumentus;
  • ar tās personas rakstveida atļauju, uz kuru informācija attiecas,
  • uz pilnvarojuma pamata.

Valsts nodevas apmēru par sociāli tiesiskas izziņas izsniegšanu samazina par 50 %:

  • politiski represētai personai, uzrādot politiski represētas personas apliecību,
  • pirmās vai otrās grupas invalīdam, uzrādot invaliditātes apliecību,
  • personai, kas atbilst trūcīgas personas statusam, uzrādot attiecīgu izziņu;
  • ja pieprasītā informācija personai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, uzrādot pamatojošu dokumentu (par apgādnieka zaudējumu u.c.).

Iepriekšminētos informāciju pamatojošos dokumentus (vai to apliecinātas kopijas, izrakstus, norakstus) pievieno pieprasījumam.

Iesniedzot pieprasījumu klātienē, informāciju pamatojošos dokumentus uzrāda arhīva darbiniekam, kurš nepieciešamības gadījumā izgatavo to kopijas un pievieno pieprasījumam.