No 2024.gada 1.septembra, konsultācijas institūcijām tiek sniegtas tikai VVAIS Iestāžu portālā.

Iestāžu portālā iesniedz arī institūciju saskaņojamos dokumentus.

Lai uzsāktu Vienotās Valsts arhīvu informācijas sistēmas Iestāžu portāla izmantošanu, pieteiktu Iestāžu portāla lietotājus, informētu par izmaiņām lietotāju datos un atceltu lietotāju pieejas tiesības, institūcija iesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam pieteikumu.

Lietotājs pirms Iestāžu portāla izmantošanas, rakstiski apliecina, ka ievēros Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumus Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" , Vienotās valsts arhīvu sistēmas lietošanas noteikumus un fizisko personu datu apstrādes prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);