Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Par Latvijas Nacionālo arhīvu

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. LNA uzsāka darbu 2011.gadā un tajā ir apvienotas visas bijušās valsts arhīvu sistēmas iestādes. Bijušie valsts arhīvi ir Nacionālā arhīva struktūrvienības.

Latvijas Nacionālā arhīva darbības pamatā ir Arhīvu likums (stājies spēkā 01.01.2011.), kas nosaka Nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, saglabāšanas, pieejamības un pārvaldības pamatprincipus.

 
LNA ir izveidots 2011.gadā un darbojas uz Arhīvu likuma pamata.
LNA kompetenci nosaka Ministru kabineta pieņemtais Latvijas Nacionālā arhīva nolikums.
LNA struktūru nosaka kultūras ministra saskaņotais Latvijas Nacionālā arhīva reglaments.
 

 
Latvijas Nacionālā arhīva uzdevumi
(noteikti Latvijas Nacionālā arhīva nolikuma 3.1.-3.21.punktos)
 
1. īstenot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, uzskaiti un glabāšanu, apstiprināt vidēja termiņa un ilgtermiņa plānu uzkrāšanas jomā;

2. veikt darbu ārpus Latvijas Republikas esošā Latvijas vēsturiskā mantojuma dokumentu apzināšanai, dokumentu vai to kopiju iegūšanai;

3. noteikt nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentu sadalījumu starp struktūrvienībām;

4. sadarbojas ar nacionālā dokumentārā mantojuma veidotājiem dokumentu izvērtēšanas un uzkrāšanas jautājumos, konsultēt institūcijas un privātos arhīvus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

5. veikt Arhīvu likumā paredzētos saskaņojumus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

6. nodrošināt optimālus dokumentu glabāšanas apstākļus arhīva glabātavās un dokumentu preventīvo aizsardzību, veikt dokumentu glabāšanas apstākļu sistemātisku novērošanu un īstenot pasākumus to uzlabošanai;

7. veikt arhīvā glabājamo dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, ja nepieciešams, veikt speciālus pasākumus to meklēšanai, kā arī tālāku bojājumu novēršanai;

8. veikt dokumentu restaurāciju un konservāciju, mikrofilmēšanu un digitalizāciju;

9. nodrošināt arhīva dokumentu aprakstīšanu, veidot informācijas meklēšanas līdzekļus un publiski pieejamas arhīva dokumentu uzskaites un zinātnisko uzziņu sistēmas;

10. veidot un uzturēt nacionālā dokumentārā mantojuma reģistru;

11. organizēt lasītavu darbu atbilstoši arhīva direktora noteiktajai dokumentu izmantošanas kārtībai;

12. sniegt arhīva informatīvos pakalpojumus, veidot un uzturēt arhīva mājas lapu;

13. sagatavot arhīva dokumentu izstādes, organizēt seminārus, konferences, izglītojošus pasākumus par dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumiem;

14. sagatavot un izdot vēstures avotu publikācijas, uzziņu un informatīvos izdevumus, kā arī pētījumus arhīvu zinātnē;

15. īstenot nacionālus un starptautiskus projektus;

16. izsniegt atļaujas nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu izvešanai uz laiku ārpus Latvijas Republikas;

17. uzturēt un attīstīt arhīva darbībai nepieciešamo infrastruktūru;

18. uzturēt un papildināt arhīvu nozares metodiskās un uzziņu literatūras bibliotēku;

19. sniegt priekšlikumus Kultūras ministrijai normatīvo aktu izstrādei jautājumos, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldības jomu un nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu;

20. nodrošināt ierēdņu un darbinieku profesionālo tālākizglītību, kā arī organizēt ierēdņu un darbinieku kvalifikācijas un amata pienākumu izpildes novērtēšanu;

21. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

 
Latvijas Nacionālā arhīva funkcijas
(noteiktas Arhīvu likuma 20. pantā)
 
1. uzkrāt Latvijā un ārpus Latvijas radītus dokumentus ar arhīvisko vērtību;

2. nodrošināt Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāto dokumentu pieejamību, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu;

3. pieņemt glabāšanā un saglabāt Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātos dokumentus ar arhīvisko vērtību, veidot nodrošinājuma kopiju un izmantošanas kopiju fondu;

4. nodrošināt arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu, izsniegt arhīva izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus;

5. izvērtēt dokumentus Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;

6. uzraudzīt dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un - Arhīvu likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos, sniedzot metodisko palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

7. veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un - Arhīvu likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

8. akreditēt privātus arhīvus;

9. veikt pētījumus un metodisko darbu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

10. izsniegt rakstveida licences to Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrāto dokumentu izmantošanai, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder valstij;

11. izveidot un uzturēt nepieciešamās informācijas sistēmas Arhīvu likumā noteikto funkciju veikšanai;

12. pildīt citas likumā noteiktās funkcijas.

 


Uz augšu

alt