Tehnisku iemeslu dēļ no 20.01.2020. līdz 24.01.2020. LNA bibliotēka (Šķūņu iela 11, Rīga) būs slēgta!

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

   

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367) izsludina

konkursu uz vakanto ierēdņa amatu  

Dokumentu saglabāšanas nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta)

uz nenoteiktu laiku

Darba vieta: Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A

Latvijas Valsts arhīvs

                                                                                                                                 

            Latvijas Valsts arhīvā tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumenti, Latvijas Komunistiskās partijas arhīvs, Valsts drošības komitejas lietas, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijas. Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāts arī plašs trimdas latviešu organizāciju dokumentu klāsts.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu no 1130 euro līdz 1200 euro pirms nodokļu nomaksas (atbilstoši kategorijai, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un koordinēt Nodaļas darbu un funkciju izpildi, nodrošinot Nodaļas darbības nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • piedalīties arhīvu nozares politikas vai attīstības stratēģijas, ka arī dokumentu saglabāšanu reglamentējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā;
 • nodrošināt dokumentu pieejamību;
 • organizēt dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā.

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība arhīvniecībā vai humanitārajās zinātnēs;
 • pieredze arhīvu jomā, dokumentu pārvaldībā vai projektu vadībā vismaz vienu gadu;
 • labas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar arhīvu nozari un dokumentu saglabāšanu;
 • labi attīstītas kompetences: plānošana un organizēšana, komandas vadīšana;
 • krievu valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei (vismaz B1 līmenis atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, vēlama pieredze darbā ar datu bāzēm.

 

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases konkursa otro kārtu, būs jāprezentē savs redzējums par dokumentu saglabāšanu, problēmām un to risinājumiem arhīvā (izmantojot Microsoft PowerPoint, max 10 slaidi).

 

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs, Reģ.Nr.90009476367,  Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050.

 

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 31.janvārim jāiesniedz vai jānosūta pretendenta pieteikuma un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29566098.

 

Aptaujas lapa

 


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu  

Vecākais/ā eksperts/-e (1 amata vieta)

uz nenoteiktu laiku

Darba vieta: Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A

Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 940 euro (1000 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlama informācijas pārvaldības jomā vai citās radnieciskās jomās);
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā un arhīvu nozares jomā;
 • pārzināt administratīvo tiesību normatīvos aktus;
 • labi attīstītas kompetences: atsaucība, komunikācija, iniciatīva;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, izpratne par datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību LNA uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos;
 • sagatavot pārvaldes lēmumu projektus par saskaņošanu vai atteikumu saskaņot, kā arī atzinumus par institūciju iesniegtajiem dokumentiem, norādot tiesiskuma un lietderības apsvērumus;
  • izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju lietu nomenklatūras, dokumentu klasifikācijas shēmas, glabāšanas termiņus, uzziņu sistēmas un dokumentu iznīcināšanas aktus;
  • koordinēt institūciju dokumentu nodošanu LNA.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

 

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 31.janvārim jāiesniedz vai jānosūta pretendenta pieteikuma un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29566098; 28805046.

Aptaujas lapa

 


  

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

izsludina atklātu konkursu

uz vakanto ierēdņa amatu

Arhīvu inspekcijas vecākais inspektors/-e

uz nenoteiktu laiku

(darbavieta Rīgā)

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlama juridiskā vai izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām);
 • ne mazāk kā trīs gadu praktiskā darba pieredze un profesionālās iemaņas dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 • amata darbību reglamentējošo normatīvo aktu – Arhīvu likuma, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Sodu reģistra likuma un citu ar amata pienākumu izpildi saistītu normatīvo aktu pārzināšana;
 • labi attīstītas kompetences: patstāvība, komunikācija, elastīga domāšana, iniciatīva, precizitāte un kvalitāte, ētiskums.
 • labas latviešu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel,Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos atbilstoši Arhīvu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, izvērtēt pārkāpumus, sastādīt protokolus administratīvo pārkāpumu lietās un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu par dokumentu un arhīvu pārvaldības pārkāpumiem;
 • kontrolēt institūciju pārbaudēs doto norādījumu un uzlikto administratīvo sodu izpildi un pārkāpumu novēršanu;
 • izskatīt un pārbaudīt fizisko, juridisko personu un institūciju iesniegumus par Arhīvu likuma normu neievērošanu un sagatavot atbildi likumā noteiktajā kārtībā;
 • darbs saistīts ar darba braucieniem.

 

 Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā no 1025 euro (1090 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

       Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs.

 

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 27.janvārim jānosūta Konkursa pretendenta aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopija uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai jāiesniedz Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 29802322 (Arhīvu inspekcijas vadītāja). 

Aptaujas lapa


 


Uz augšu

alt