Fizisko personu datu apstrāde

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

Latvijas Nacionālais arhīvs, vienotās reģistrācijas Nr. 9009476367, juridiskā adrese Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050, e-pasts LNA@arhivi.gov.lv, tālrunis +371 20043706.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Saziņai ar Latvijas Nacionālā arhīva datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz DAS@arhivi.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka datu aizsardzības speciālists veic Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Latvijas Nacionālā arhīva veikto personas datu apstrādi. Lai pieteiktu tikšanos klātienē Latvijas Nacionālā arhīva datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz DAS@arhivi.gov.lv vai zvanīt uz tālruni +371 20043706.

Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi Latvijas Nacionālajā arhīvā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu LNA@arhivi.gov.lv.