Arhīvs ar 18.maiju atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

 

 

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

izsludina konkursu uz

vecākā eksperta amatu

 

Darba vieta: Siguldas novads, Siguldas pagasts, Institūta iela 2b

Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

 

Siguldas zonālais valsts arhīvs nodrošina dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu.

 

Piedāvājam darbu atbildīgam, precīzam un atsaucīgam vecākajam ekspertam Siguldas zonālajā valsts arhīvā

 

Mēs piedāvājam:

 • daudzpusīgu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • aktīvus un mērķtiecīgus kolēģus;
 • profesionālās pilnveides iespējas;
 • mēnešalgu no 900 EUR līdz 980 EUR pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas.

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • arhīvu nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 • pieredze arhīva jomā un dokumentu pārvaldībā ne mazāk kā trīs gadi;
 • ļoti laba izpratne par administratīvo procesu un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prast izvērtēt dokumentus un noteikt to arhīvisko vērtību;
 • prasme sniegt metodisku un konsultatīvu atbalstu uzraudzības iestādēm;
 • pieredze darbā ar datu bāzēm, iekšējām lietvedības sistēmām;
 • vēlamas ar nozari saistītas papildus apmācības;
 • prast pielietot jaunākās darba metodes un informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanai;
 • prasme veidot efektīvu komunikāciju;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu.

 

Galvenie pienākumi:

 • organizēt arhīva uzraugāmo institūciju arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību;
 • sniegt metodisko un praktisko palīdzību uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un saglabāšanas jautājumos;
 • aktualizēt uzraugāmo institūciju sarakstus;
 • izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju dokumentu klasifikācijas shēmas, lietu nomenklatūras, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas, vairāklīmeņu arhīviskā fonda aprakstus, uzskaites sarakstus, dokumentu iznīcināšanas aktus;
 • veidot amata uzraudzībā esošo institūciju uzraudzības lietas un citus uzskaites dokumentus (tai skaitā datu bāzes) atbilstoši noteiktajai kārtībai;
 • sekot līdzi uzraugāmo institūciju likvidācijas un reorganizācijas procesiem, nodrošinot dokumentu nodošanu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
 • aktualizēt datus iekšējā lietvedības sistēmā VVAIS;

 

Pieteikuma dokumentus (Pretendenta pieteikuma anketu, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju) iesniegt līdz 31.05.2020. uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 22324649.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama šeit.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs, Reģ.Nr.90009476367,  Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050.Latvijas Nacionālais arhīvs
(reģistrācijas Nr.90009476367)

izsludina atklātu konkursu uz Personāla vadības nodaļas vadītāja
ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

 

       Galvenie pienākumi:

-    vadīt, koordinēt, organizēt, plānot un attīstīt Nodaļas darbu un nodrošināt Nodaļas funkciju un uzdevumu nepārtrauktu un kvalitatīvu izpildi;

-    organizēt Latvijas Nacionālā arhīva cilvēkresursu attīstības padomes sēdes;

-   nodrošināt Latvijas Nacionālā arhīva personāla atlases norises procesu un materiālu sagatavošanu konkursu izsludināšanai uz vakantajiem Latvijas Nacionālā arhīva amatiem, arī konkursu protokolu un vēstuļu projektu sagatavošanu konkursa pretendentiem;

-    apkopot un sniegt Arhīva vadībai informāciju un priekšlikumus par personāla attīstības, pārvaldības un darba samaksas noteikšanas jautājumiem;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai personālavadībā;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze administratīvā amatā (iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā);
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze personāla vadībā (iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā);
 • pieredze darbā ar personāllietvedības dokumentu izstrādi;
 • pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas „Horizon” personāla uzskaites moduli;
 • vēlama pieredze darbā ar Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS);
 • labas zināšanas un izpratne par personāla vadību un personāllietvedību;
 • labas zināšanas un izpratne par darba tiesisko un valsts civildienesta attiecību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • iniciatīva, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana;
 • labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

 

Amatam noteikta 30.saime „Personāla vadība”, IV C līmenis, 12.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 1 253 EUR līdz 1 400 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

 

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 1.jūnijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Latvijas Nacionālā arhīvā Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, sekretariātā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2020.gada 1.jūnijs), vai elektroniski uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Personāla vadības nodaļas vadītāja ierēdņa amatu”:

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstītu pretendenta pieteikuma anketu;
 • kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

 

Tālrunis uzziņām 22324649

Konkursa nolikums 

Pretendentu vērtēšanas kritēriji

Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs.


Uz augšu

alt