Lūdzu uzgaidiet...

Likumi un MK noteikumi

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Arhīvu likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu.

Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp.

Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv )

 

 

Likumi

Arhīvu likums

Augstskolu likums (izvilkums no likuma)

Autortiesību likums (izvilkumi no likuma)

Biedrību un nodibinājumu likums (izvilkumi no likuma)

Civilprocesa likums (izvilkums no likuma)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (izvilkumi no likuma)

Eiropas parlamenta vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Elektronisko dokumentu likums

Filmu likums (izvilkumi no likuma)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Komerclikums (izvilkumi no likuma)

Kooperatīvo sabiedrību likums (izvilkumi no likuma)

Kredītiestāžu likums (izvilkumi no likuma)

Krimināllikums (izvilkums no likuma)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (izvilkumi no likuma)

Likums "Par arhīviem" (bija spēkā no 01.05.1991. līdz 31.12.2010.)

Likums "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (izvilkumi no likuma)

Likums "Par grāmatvedību" (izvilkums no likuma)

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (izvilkums no likuma)

Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (izvilkumi no likuma)

Maksātnespējas likums (izvilkumi no likuma)

Saeimas vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Tiesu izpildītāju likums (izvilkumi no likuma)

Valsts pārvaldes iekārtas likums

 


Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.749
 
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748
 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473
 
Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.397
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.749
 
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.304
 
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.143
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747
 
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1234
 
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.857
 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.908
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.750
 
Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.374
 
Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117
 
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585
 
Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem
Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumi Nr.690
 
Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.279
 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.887
 
Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumi Nr.291
 
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.337
 
 
Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203
 
Ugunsdrošības noteikumi (izvilkumi no noteikumiem)
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82
 
 

 

Latvijā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus u.c. normatīvos aktus iespējams atrast "Latvijas Vēstneša" tiesību aktu vortālā likumi.lv

 


Uz augšu

alt