Lūdzu uzgaidiet...

Likumi un MK noteikumi

 

Likumi

Arhīvu likums

Augstskolu likums (izvilkums no likuma)

Autortiesību likums (izvilkumi no likuma)

Biedrību un nodibinājumu likums (izvilkumi no likuma)

Civilprocesa likums (izvilkums no likuma)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (izvilkumi no likuma)

Eiropas parlamenta vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Elektronisko dokumentu likums

Filmu likums (izvilkumi no likuma)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Komerclikums (izvilkumi no likuma)

Kooperatīvo sabiedrību likums (izvilkumi no likuma)

Kredītiestāžu likums (izvilkumi no likuma)

Krimināllikums (izvilkums no likuma)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (izvilkumi no likuma)

Likums "Par arhīviem" (bija spēkā no 01.05.1991. līdz 31.12.2010.)

Likums "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (izvilkumi no likuma)

Likums "Par grāmatvedību" (izvilkums no likuma)

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (izvilkums no likuma)

Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (izvilkumi no likuma)

Maksātnespējas likums (izvilkumi no likuma)

Saeimas vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Tiesu izpildītāju likums (izvilkumi no likuma)

Valsts pārvaldes iekārtas likums

 


Ministru kabineta noteikumi

Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos (izvilkums no noteikumiem)
Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.749
 
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558
 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748
 
Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473
 
Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļauto dokumentu, kā arī izgatavo šā dokumenta nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu
Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.397
 
Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.749
 
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.304
 
Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.143
 
Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747
 
Latvijas Nacionālā arhīva nolikums
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1234
 
Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.857
 
Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.908
 
Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.750
 
Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma
Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.374
 
Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā
Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117
 
Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (izvilkumi no noteikumiem)
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585
 
Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti (izvilkumi no noteikumiem)
Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.279
 
Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.887
 
Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā
Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumi Nr.291
 
Privātu arhīvu akreditācijas kārtība
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.337
 
Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.973
 
Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203
 
Ugunsdrošības noteikumi (izvilkumi no noteikumiem)
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82
 
 

 

Latvijā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus u.c. normatīvos aktus iespējams atrast "Latvijas Vēstneša" tiesību aktu vortālā likumi.lv