exh1 exh1 exh1 exh1

Lūdzu uzgaidiet...

Pakalpojumi


Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātie dokumenti ir brīvi pieejami un izmantojami, ja to pieejamību neierobežo normatīvie akti.

Pieejamība ir ierobežota tiem arhīva dokumentiem, kas satur informāciju par valsts noslēpumu, komercnoslēpumu, personas privāto dzīvi un sensitīvus personas datus. Pieejamību šādai informācijai  ierobežo Fizisko personu datu aizsardzības likums, Informācijas atklātības likums, likums “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”likums “Par valsts noslēpumu”, kā arī citi likumi.

Personai ir tiesības, pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušiem radiniekiem, uzrādot personas identifikācijas dokumentu, un radniecību apliecinošus dokumentus.

Personai vai iestādei ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par citu personu ar tās rakstisku notariāli apstiprinātu pilnvarojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 

LNA bezmaksas pakalpojumi:

LNA maksas pakalpojumi:

Minēto pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu


Ierosinājumus un pretenzijas par Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību darbu un pieņemtajiem lēmumiem var iesniegt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijai

 
Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonu un struktūrvienību pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Latvijas Nacionālā arhīva direktoram. Latvijas Nacionālā arhīva direktora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt kultūras ministram, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā LV-1364, tālrunis: 67078112, fakss: 67078107, e-pasts: pasts@km.gov.lv
 
Ierosinājumi un pretenzijas iesniedzami saskaņā ar Informācijas atklātības likumā un Iesniegumu likumā noteikto kārtību.
 

 
N.B. Ja Latvijas Nacionālajā arhīvā ir nonākuši personas:
  • izglītības dokumenti (atestāti, diplomi, apliecības);
  • darba grāmatiņa;
  • civilstāvokļa akti (dzimšanas, laulību, miršanas apliecības)

tad, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, persona var saņemt minēto dokumentu originālus.

 


Uz augšu

alt